hakkımızda

Çıktığınız yolda, kararlı adımlarla, doğru organizasyonla, güvenilir yön göstericiniz ve kurumsal yol arkadaşınız HKPR Group...

hizmetlerimiz

HKPR işletmenizin ihtiyaçlarını belirler, hedeflerinize ulaşmak için sizinle beraberdir.

UYGULAMALI HİZMETLERİMİZ

1- İşletme Koçluğu
2- Kurumsal İletişim Yönetimi
3- Medya İlişkileri Yönetimi
4- Etkinlik Yönetimi
5- Kurum içi İletişim Yönetimi
6- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi
7- STK İletişim Yönetimi

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

1- Yönetim Danışmanlığı
2- İK Danışmanlığı
3- Reklam ve Pazarlama Danışmanlığı
4- Mali Danışmanlık
5- Dış Ticaret Danışmanlığı
6- İhale Mevzuatı Danışmanlığı
7- Fuar Danışmanlığı

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

1- İK Eğitimleri
2- Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi
3- Kişisel Gelişim Eğitimleri
4- Pazarlama/Satış Yönetimleri Eğitimleri
5- Muhasebe/Finans Yönetimleri Eğitimleri
6- Satınalma/Lojistik Eğitimleri
7- Yönetim Yönetici Eğitimleri
8- Üretim Yönetimi Eğitimleri
9- Pozitif Amaca Yönelik Müşteri İlişkileri ve Pazarlama Aktörlüğü Eğitimleri

 

İşletme Koçluğu

İşletme koçluğu, kurumların ulaşmak istedikleri hedef ile mevcut durumları arasındaki açıklığı kapatmaya yarayan bir araçtır. HKPR işletmelerin mevcut durumlarının tespitini ve yol haritalarının hazırlanmasını koçluk çerçevesinde gerçekleştirilen analiz çalışmaları ile yapılandırır.


İŞLETME KOÇLUĞU NE SAĞLAR?

Kurum içi iletişimi kuvvetlendirip  çalışanların aynı dili konuşmasını sağlar.
İşletmenin kör noktalarını ve enerji kayıplarını tespit ederek, büyümenin önünündeki engellerin kaldırılmasına yol açar.
Verimliliği , çalışan memnuniyetini ve üretkenliği arttırır.
Çalışan sorumluluğunu ve bağlılığını geliştirir.
Yenilikçi çözümler üretebilmeyi ve sürekli gelişmeyi sağlar.
Çözüm odaklı çalışmayı öğretir ve stres düzeyini azaltır.
Kurum içi ve kurum dışı İletişim kalitesini yükseltir.
Yöneticilerin liderlik vasıflarını güçlendirir.
Takım ruhunu geliştirir.
Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar.


İŞLETMELERDE KOÇLUK, ÖZELİKLE NE ZAMAN ÖNE ÇIKAR?

Kurumların yeniden yapılanma ve hedef belirleme süreçlerinde
Kurumun iç ve dış yapısında kalite arttırılmak ve yeni kurumsal kimlik oluşturmak  istendiğinde.
Aile şirketinden kurumsal yapıya geçişte.
Kurum çalışanlarının kariyer planlaması ve alt yapı etkinlik geliştirilmesi süreçlerinde.
Yeni yönetici olmuş veya terfi almış yöneticilerin uyum sürecinde.
Bölüm ve iş değiştiren yöneticilerin uyum sürecinde.


FİRMA ÇALIŞANLARININ İHTİYAÇ DUYDUKLARI KOÇLUK ALANLARI :

Kariyer planlaması
İşe uyum / terfi alınan pozisyona uyum
İş yerinde ilişkiler
Sosyal hayatın geliştirilmesi
İş hayatı / özel hayat dengesinin sağlanması
Kişisel olarak geliştirilmesi gereken unsurlar (Kendine güvenin artırılması, bağımlılıklardan ve alışkanlıklardan kurtulma…)
Sağlığa özen gösterme
Liderlik vasıflarının geliştirilmesi
Karar alma ve problem çözme
Zaman yönetimi
Motivasyon ve moralin artırılması
Sorumluluk verme / sorumluluk alma
Takım oluşturma ve takımla çalışma


İŞLETME KOÇLUĞU İLE İLGİLİ YAPILMIŞ BAZI ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Çalışanların uyumlu ve dengeli bir ortamda yaptıkları çalışmalar, şirketin ürün ve hizmetinin kalitesine yansımaktadır. Takım çalışmasında motivasyonun yüksek olması, liderlerin takım üyeleriyle ilişkilerinin gücüne bağlıdır. Hedefini belirlemiş ve istenilen durumunu ortaya koymuş, bunun için sahip olduğu düşünce yapısını ekibine tam olarak aktarmış, onların da aidiyet duygusu ile aynı hedefe bakmalarını sağlamış bir işletme için başarıya ulaşmak ve bunun sonuçlarını keyifle yaşamak hayal değil bir gerçektir.


Eğitim ve koçluğa düzenli olarak yapılan yatırımlar çalışan başına %50'nin üzerinde net satış, çalışan başına neredeyse %40 gayri safi kar ve hisse senetlerinde %20 daha yüksek pay ile sonuçlanmıştır. (Amerikan Topluluğu'nun eğitim ve geliştirme raporu)

Geleneksel eğitimlerin (Yöneticilik, liderlik, zaman yönetimi….) verimliliği %20 artırdığı görülmüştür. Ayrıca bu eğitimler sonrası 72 saat içinde verilen bilgiler % 80 oranında unutulmaktadır. Kurumun istediği doğrultuda eğitim ve kurumsal koçluk birleştirildiğinde üretkenlik artışı %80'den fazladır. (Public Personnel Management Journal)


Stanford ve Harward Üniversitelerinde yapılan çalışmalar sonucu şirketlerin başarılarının %85'i çalışanlarınızın becerilerine bağlıdır. Bununla beraber koçluk çalışmalarından elde edilen maddi kazanç değerlendirildiğinde 100.000 dolardan fazla veya koçluk maliyetinin en az altı katı olarak belirlenmiştir. (Fortune dergisi)

İK uzmanlarının ABD'de 1999 yılında yaptığı bir araştırmaya göre şirketlerin %92'si koçluğu yöneticilerine sunmaktadırlar. Koçluğun kullanıldığı bazı alanlar da; liderlik gelişimi, üst düzey personeli elde tutma, örgütsel yönetim planlaması vb. konulardır.


İŞLETME KOÇLUĞU SÜRECİ NASIL İŞLER?

İşletme koçluğu süreci firma karar verici konumundaki üst düzey yönetici ile firmanın vizyon ve misyonu ile  ulaşmak istediği hedefleri üzerinden yapılan birebir koçluk görüşmesi ile başlar


Firmanın vizyon ve misyonu nedir?
Firma hakkında genel bilgiler (Faaliyet konusu, yönetici ve çalışan personel sayısı, pazar bilgisi, müşteri yapısı ve hedef kitle bilgisi)
Mini swot analizi (Güçlü yanlar, geliştirilmesi gereken yönler, fırsatlar ve tehditler)  
Kısa ve uzun vadeli planlar ve hedefler


BAŞLANGIÇ ;
Kurumsal Koçluk analizi ve rapor hazırlanması. Firma büyüklüğüne göre 20 gün ile 45 gün arasında sürebilecek çalışmadır.

Çalışan memnuniyeti anketi ve Müşteri memnuniyeti anketi uygulamaları ile memnuniyet derecelerinin ölçümlenmesi ve değerlendirilmesi,
Birebir koçluk görüşmeleri (Anket sonuçları üzerinden karar verici de dahil olmak üzere tespit edilmiş üst düzey ara yönetici ve yönetici adayları ile yapılan koçluk görüşmeleridir.)
Analist gözlemleri
Ve sistem analizi raporlama

UYGULAMA SÜRECİ;
Kurumsal koçluk analizi raporlanmasını takiben makro ve mikro hedefler doğrultusunda yol haritası çıkarılarak aksiyon planı hazırlanır.
Süreç içerisinde sırasıyla yapılanlar;
Koçluk hizmetinin tam olarak ne olduğunun ve belirlenen hedeflerin kurum çalışanlarına anlatılması,
Mikro ve Makro hedefler doğrultusunda güç takımlarının oluşturulması,
Yöneticilik vasıflarının geliştirilmesine yönelik bireysel koçluk hizmeti alacak kişilerin saptanması ve onlarla ilgili değerlendirme çalışmaları,
Grup eğitimleri ile beraber yapılacak koçluk hizmetinin detaylandırılması
Gerekiyorsa kurum içinde çalışabilecek koç veya koç adaylarının saptanması.
Koçluk eğitimi alacak kişilerin belirlenmesi
Yönetici ve çalışanlarının ihtiyaç duyduğu eğitimlerin belirlenmesi
Takip ve değerlendirmeler;
Güç takımlarının çalışmalarının başlatılması ve belirlenen aralıklarla sürdürülmesi,
Bireysel görüşme seanslarının başlatılması ve belirlenen aralıklarla sürdürülmesi.
Görüşmelere katılan yöneticilere gerekli değerlendirmelerin uygulanması ve ilerlemelerin ölçümü.
Alınması gereken eğitim çalışmaları varsa bunların hayata geçirilmesi ve sonuçlarının takibi.
Eğitim çalışması ve koçluk hizmetinin eş güdümlü olarak uygulanması.
Bireysel ve kurumsal ilerlemelerin belirlenen takvimde kuruma iletilmesi.

SONLANDIRMA;
Belirlenen sürenin sonunda hizmetin değerlendirilmesi ve ulaşılan sonuçların saptanması.

İlerlemeyi koruyucu tedbirlerin ve hizmetin sonuçlarının rapor halinde kuruma iletilmesi.

 

Kurumsal İletişim Yönetimi

Stratejik düşünce ve planlama ile iletişimin tüm süreçlerinin müşteri odaklı ve farkındalık yaratmaya dönük yönetimidir. HKPR bu bütünleşik yönetim süreçlerinde müşterisinin hedef kitleleriyle doğru mesaj, doğru zaman ve doğru platformda buluşmasını etkin bir biçimde yönetir.

Medya İlişkileri, Etkinlik Yönetimi, Sponsorluk Yönetimi, Kamu İlişkileri Yönetimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi, Kriz Yönetimi gibi önemli süreçler, stratejik bir planlama ile müşterinin misyonu ve vizyonu çerçevesinde belirlenir ve uygulanır.

Medya İlişkileri Yönetimi

Yazılı, görsel ve internet mecralarının tamamını içerecek biçimde medya günümüzde önemli ve belirleyici bir güçtür.

Etik kuralları unutmadan medya ile müşterisini stratejik mesajlar ile buluşturan HKPR, müşterisinin itibarını yükseltecek şekilde haber olmasının temel ve gerçekçi koşullarını hazırlar. Medya ilişkileri yönetiminin çift taraflı (müşteri-medya) memnuniyeti zorunlu kıldığına inanan grubumuz hem müşterisinin hem de medyanın “haber” buluşmasında insiyatifi elinde tutan, kontrollü ve güven verici bir yönetim gerçekleştirir. Tüm Medya ilişkileri planlamalarında önemli en önemli unsurunun risk yönetimi olduğuna bilinci ile hareket edilir.

Etkinlik Yönetimi

Rekabetin çok yoğun yaşandığı iş dünyasında farklı olarak algılanmak özel olarak tasarlanmış etkinliklerle mümkün olmakta aynı zamanda müşterinin itibarına da katkı yapılmaktadır.

HKPR, kurumsal iletişim yönetiminin önemli araçlarından biri olan etkinlik yönetimini, müşterisinin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda yönetir ve özgün projelerle hedef kitleleri buluşturur.

Stratejik planlama psikolojisi kullanılarak tasarlanmış etkinlikler, hedef kitlelerde beklenen davranış ve tutum değişiklikleri yaratabilmektedir.

Kurum içi İletişim Yönetimi

Çalışanların en değerli marka elçileri olarak kabul edildiği ve etkili yönetim ekseninin dikey sıralanımdan yatay sıralanmaya doğru açı değiştirdiği günümüzde; katılımcı, verimli, yaratıcı, sadakati yüksek, mutlu çalışanlar hedeflenmektedir. İnsan kaynaklarının şirket bilançolarındaki en değerli girdilerden biri olduğu göz önünde bulundurulursa, kurum içi iletişim süreçlerinin de kritik değeri ortaya çıkar.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi

İletişim yönetimi alanında en etkin kurumsal iletişim araçlarının başında “Sosyal Sorumluluk Yönetimi” gelmektedir. Zaman zaman iletişim yönetiminin sınırlarını zorlayacak biçimde temel şirket yönetim stratejileri halinde karşımıza çıkabilen Kurumsal Sosyal Sorumluluk, hak ettiği verimliliği ancak profesyonel iletişim yaklaşımı ile yakalayabilir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, araştırmaya dayalı, uzun süreli, kalıcı bakış açısını zorunlu kılan bir iletişim aracıdır. HKPR, önemli bütçelerle stratejik değer taşıyan sosyal sorumluluk konusunda maksimum titizlikle müşterilerini yönlendirir.

STK İletişim Yönetimi

Günümüzün iş ve yönetim anlayışlarının gelişimi doğrultusunda öne çıkan şeffaflık ve yönetişim kavramları çerçevesinde her geçen gün etkinliği ve önemi artan “Sivil Toplum Kuruluşları”na dönük olarak geliştirilmiş uzman iletişim paketidir. Orta ve uzun vadede çalışma gerektiren, çoğu zaman kamu ilişkileri yönetimi, konu yönetimi ile sarmalanan bir iletişim modelidir. HKPR uzun yıllardır sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda bu alanda uzmanlık sahibi olmuştur.

iletişim

Size nasıl yardım edebiliriz?

HKPR Group
Feyzullah mahallesi Nilüfer sokak no:13/2 34843
Maltepe/İstanbul, Türkiye

Phone: +90 216 348 7146

Twitter'da takip edin

Size mümkün olduğunca kısa sürede döneceğiz. * ile işaretlenmiş alanları lütfen doldurunuz.